• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Xử lý tín hiệu và dữ liệu dấu hiệu sinh tồn

  The outbreak of infectious diseases is threatening global health. Especially, in the South-East Asia region have been at serious risk. At mass gathering places, such as, airport quarantine facilities, public health centers, and hospital out patients units, rapid and highly reliable screening methods of infection are urgently needed during the epidemic season for preventing the spread of infection.

  To meet this need, the University of Electronics and Communications (UEC) of Japan and partner institutions of UEC, National Hospital of Tropical Diseases, Hanoi (NHTD), and Tokyo Metropolitan University (TMU), have been developing multiple vital-signs based infection screening systems. This screening system monitors not only body temperature but also heart and respiration rates. However, accuracy of the data processing is not sufficient for the screening of the diseases for short time. This project is carried out in cooperation between the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), Vietnam National University, Hanoi (VNU) and UEC.

  The goal of this project is to develop signal and data processing method of the data from the multiple vital-sign-based infections screening system to improve the screening rate. To develop hazard map generating system, which predicts the area of infection diseases is the next target. The data will be provided by UEC to VNU-UET. The data processing methods include not only analog and digital signal processing methods but also the data processing by AI (Artificial Intelligence). Moreover, VNU-UET and UEC will collect the vital-sign data with the infection screening system and the ground-truth devices for Healthy subjects at VNU-UET, Vietnam.

  Hệ thiết bị đo tín hiệu nhịp thở và nhịp tim bằng phương pháp Dopler radar

  Một số kết quả

  Yuki Iwata, Koichiro Ishibashi, Guanghao Sun, Manh Ha Luu, Thanh Han Trong, Nguyen Linh-Trung, and Tuan Do Trong. Contactless heartbeat detection from cw-doppler radar using windowed-singular spectrum analysis. In Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Montreal, Quebec, Canada, July 2020.

  Nguyen Dinh Chinh, Luu Manh Ha, Guanghao Sun, Le Quoc Anh, Pham Viet Huong, Tran Anh Vu, Tran Trong Hieu, Tran Duc Tan, Nguyen Vu Trung, Koichiro Ishibashi, and Nguyen Linh Trung. Short time cardio-vascular pulses estimation for Dengue fever screening via continuous-wave Doppler radar using empirical mode decomposition and continuous wavelet transform. Biomedical Signal Processing and Control, 65:102361, March 2021.

  Thông tin khác

  Đồng chủ trì: TS. Lưu Mạnh Hà

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]