• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • JTIRC: Trung tâm nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ

    The UTS-VNU Joint Technology and Innovation Research Centre (JTIRC) between UTS and VNU, Hanoi, launched in 2017, was the first partnership of its kind between Australia and Vietnam.

    Xem thêm

    .