• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của các beacon có ảnh hưởng lớn tới hiệu năng của hệ thống định vị. Bài toán quy hoạch hệ beacon là việc tối ưu vị trí đặt của các beacon sao cho hệ thống đạt hiệu năng cao nhất.

  Hướng nghiên cứu đặt mục tiêu xây dựng nền tảng quy hoạch hệ beacon cho các hệ thống định vị dựa trên học máy. Sản phẩm kỳ vọng là chu trình để tối ưu hệ beacon ứng dụng thực tế vào việc thiết kế, xây dựng các hệ thống định vị trong nhà. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bài toán quy hoạch hệ beacon đang còn mới và chưa được nghiên cứu đầy đủ.


  Selected Publications

  Thông tin khác

  Liên hệ: Trần Trọng Duy.

  Cùng chuyên mục

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]

  Điện toán biên bảo mật với độ trễ thấp trong mạng đa truy cập ngẫu nhiên

  Mạng IoT cho phép số lượng cực lớn các thiết bị cùng kết nối và chia sẻ thông tin. Điều này đòi hỏi phát triển một nền tảng truyền thông và điện toán cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp mà việc xử lý tập trung khó đáp ứng được. […]