• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Phạm Duy Hưng

  Giảng viên, Khoa Điện tử viễn thông.

  TS. Phạm Duy Hưng sinh năm 1980 tại Hà Nội, Việt Nam, hiện là giảng viên khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ và cũng là thành viên phòng thí nghiệm More-Than-One Robotics (www.Morelab.org) thuộc University of Prince Edward Island, Canada. Anh nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông vào các năm 2003, 2006 và 2020; làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại University of Prince Edward Island, Canada năm 2019. Hướng nghiên cứu chính của anh về hệ thống đa robot, robot bầy đàn, tập trung vào các vấn đề điều khiển phân tán mạng đa robot, phối hợp theo dõi đa mục tiêu, bao phủ.

  Các công trình chọn lọc

  1. [1] Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, and Ngo Trung Dung (2020), “Hierarchical distributed control for global network integrity preservation in multi-robot systems,” In IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 50, no. 3, pp. 1278-1291, March 2020; doi: 10.1109/TCYB.2019.291332611.
  2. [2] Pham Duy Hung, La Manh Hung, Trung Dung Ngo (2020), “Adaptive Hierarchical Distributed Control with Cooperative Task Allocation for Robot Swarms”, 2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), Honolulu, HI, USA, 2020, pp. 1300-1305, doi: 10.1109/SII46433.2020.9026229.
  3. [3] Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, Trung Dung Ngo (2017), “An Online Distributed Boundary Detection and Classification Algorithm for Mobile Sensor Network”, REV Journal on Electronics and Communication, Vol 7, No. 1-2, January-June, 2017, pp.29-36.
  4. [4] Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, Trung Dung Ngo (2016), Distributed Coverage Control for Networked Multi-Robot Systems in Any Environments, IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, July 12-15, 2016, Banff, Canada, pp. 1067-1072.
  5. [5] Pham Duy Hung, Tran Quang Vinh, and, Trung Dung Ngo (2016), A Scalable Decentralised Large-scale Network of Mobile Robots for Multi-Target Tracking, In Intelligent Autonomous Systems 13, 2194-5357, vol. 302, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-08338-4, 2016, pp. 621-637.
  Thông tin khác
  Email: hungpd@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]