• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông

  Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên ngành Kỹ thuật năm 2018. Hiện nay, TS. Công là giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu chính là mô hình hóa, mô phỏng và đánh giá hệ thông tin di động thế hệ mới; và ứng dụng của học máy trong truyền thông vô tuyến.

  Một số công bố khoa học

  • [1] Lam, Sinh Cong, Sandrasegaran, Kumbesan (2019) “A Model Based Poisson Point Process for Downlink Cellular Networks Using Joint Scheduling”, Wireless Personal Communications (ISI indexed). Volume 107, Issue 4, pp 1717–1725. ISSN 1572-834X
  • [2] Lam, S.C., Sandrasegaran, K. “Performance Analysis of Fractional Frequency Reuse in Uplink Random Cellular Networks,” Elsevier Physical Communication (ISI indexed), Volume 25, Part 2, December 2017, Pages 469-482. ISSN: 1874-4907
  • [3] Lam, S.C., Sandrasegaran, K., Ghosal, P. “Performance Analysis of Frequency Reuse for PPP Networks in Composite Rayleigh–Lognormal Fading Channel”, Wireless Pers Commun (ISI indexed). September 2017, Volume 96, Issue 1, pp 989–1006. ISSN: 0929-6212 (Print) 1572-834X (Online)
  • [4] Lam, Sinh Cong and Nguyen, Thi Kieu (2019) “Strict Frequency Reuse Algorithm in Downlink 3GPP Random Cellular Networks”, International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control (Scopus indexed), 09 (1). pp. 1-10. ISSN 2210-3287.
  • [5] Sinh Cong Lam, Hieu Danh Huynh, Quoc Tuan Nguyen, Kumbesan Sandrasegaran “Strict Frequency Reuse in Ultra Dense Networks”, IEEE TENCON 2018, Jeju, Korea October 2018 (Best Paper Award)
  • [6] Nguyen Quoc Tuan, Dinh-Thong Nguyen, Lam Sinh Cong, “A ten-state model for AMC scheme with repetition diversity coding in mobile wireless networks”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (ISI indexed), September 2013, No. 1. ISSN: 1687-1499
  • [7] Sinh Cong Lam, Quoc Tuan Nguyen, Kumbesan Sandrasegaran, “A general model of Fractional Frequency Reuse: Modelling and Performance Analysis,” VNU Journal of Science: Computer Science and Communication
  • [8] Quoc Tuan Nguyen, Dinh-Thong Nguyen, Cong Lam Sinh, Thai-Mai Dinh, “Two composite fading models for diversity reception in mobile wireless networks,” Australian Journal of Electrical and Electronic Engineering AJEEE (Scopus indexed), Vol. 10, No. 4, pp. 417-427, 2013.
  • [9] Hieu Danh Huynh, Kumbesan Sandrasegaran, Sinh Cong Lam “Modelling and Simulation of Handover in Light Fidelity (Li-Fi) Network”, IEEE TENCON 2018, Jeju, Korea October 2018
  • [10] S. C. Lam, K. Sandrasegaran and T. N. Quoc, “Performance of soft frequency reuse in random cellular networks in Rayleigh-Lognormal fading channels,” 2016 22nd Asia- Pacific Conference on Communications (APCC), Yogyakarta, 2016, pp. 481-487.
  • Một số đề tài nghiên cứu

  • Research, Modelling and Optimization of Data Transmission in Ultra Dense Wireless Networks utilizing Millimeter Wave. Vietnam National University, Hanoi, Principal Investigator
  • Research on effects of frequency reuse in 4G mobile networks, Vietnam National University Hanoi, Principal Investigator.
  • Thông tin khác

   Email: congls@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  PGS. Nguyễn Điệp

  University of Technology Sydney, Australia Adjunct professorAVITECH Signal processing, Wireless communication, Biomedical signal processing, Cybersecurity Dr. Diep N. Nguyen is a faculty member of the Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney (UTS). He received M.E. and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of California San Diego (UCSD) and […]