• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Phát hiện tấn công mạng và an toàn thông tin trong Công nghiệp 4.0

  A main driver for smart city development is Industry 4.0, in which ICT helps connect physical systems to the cyber-world, thereby enabling supply chain market more efficient, agile, and customer-focused. However, cyber-security risks become a key concern due to open systems with IP addresses, creating more avenues for cyber-attacks.

  Information and communication technology (ICT) is expected to play an increasingly pivotal role in deepening economic integration and community building across the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), transitioning towards a digitally-enabled economy that is secure, sustainable, and transformative. This project considers the development of connected smart cities for a smart ASEAN society in general and in Vietnam in particular.

  The project aims to provide tools to enhance cyber-security in Industry 4.0, contributing to the enhancement of information reliability for smart society. In particular, it will develop (i) an innovative method to detect cyber-security threats in Industry 4.0 using advanced deep learning technology, (ii) an unprecedented framework to protect massive Industry 4.0 data from cyber-attacks using blockchain technology, and (iii) novel security solutions at the physical interface of information transmission using physical-layer security technology.

  Một số kết quả

  Bui Minh Tuan, Diep N. Nguyen, Nguyen Linh Trung, Van-Dinh Nguyen, Nguyen Van Huynh, Dinh Thai Hoang, Marwan Krunz, and Eryk Dutkiewicz. Securing MIMO wiretap channel with learning-based friendly jamming under imperfect CSI. IEEE Internet of Things Journal, November 2023 [under review].

  Tran Viet Khoa, Do Hai Son, Dinh Thai Hoang, Nguyen Linh Trung, Tran Thi Thuy Quynh, Nguyen Viet Ha, Diep N Nguyen, and Eryk Dutkiewicz. Collaborative learning for cyberattack detection in blockchain networks. IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics: Systems, November 2023 [under minor review].

  Bui Minh Tuan, Tran Viet Khoa, Do Hai Son, Nguyen Linh Trung, Tran Thi Thuy Quynh, Nguyen Viet Ha, Nguyen Ngoc Hoa, Nguyen Dai Tho, and Le Quang Minh. A new framework for cyber risk assessment for Industry 4.0 and recommendations for Vietnam. REV Journal on Electronics and Communications, vol. 13, no. 3-4, July-December 2023.

  Tran Viet Khoa, Dinh Thai Hoang, Nguyen Linh Trung, Cong T. Nguyen, Tran Thi Thuy Quynh, Diep N. Nguyen, Nguyen Viet Ha, and Eryk Dutkiewicz. Deep Transfer Learning: A Novel Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Networks. IEEE Internet of Things Journal, vol. 10, no. 10, pp. 8578-8589, 2023.

  Do Hai Son, Tran Thi Thuy Quynh, Tran Viet Khoa, Dinh Thai Hoang, Nguyen Linh Trung, Nguyen Viet Ha, Dusit Niyato, Diep N. Nguyen, and Eryk Dutkiewicz. An effective framework of private Ethereum blockchain network for smart grid. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh city, Vietnam, 2021. [Best paper award]

  Bui Minh Tuan, Ta Duc Tuyen, Nguyen Linh Trung, and Nguyen Viet Ha. Autoencoder-based friendly jamming. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, South Korea, May 2020. 

  Tran Viet Khoa, Yuris Mulya Saputra, Dinh Thai Hoang,Nguyen Linh Trung, Nguyen N Diep, Nguyen Viet Ha, and Eryk Dutkiewicz. Collaborative learning model for cyberattack detection systems in IoT industry 4.0. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, South Korea, May 2020. 

  Thông tin khác

  Đồng chủ trì: PGS. Nguyễn Điệp

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]