• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Giảng viên của chương trình Thạc sĩ liên kết

  TS. Trần Quốc Long

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=xnnOvh4AAAAJ Email: tqlong@vnu.edu.vn

  TS. Phạm Mạnh Linh

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Điện toán đám mây Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://uet.vnu.edu.vn/~linhmp/ Email: linhmp@vnu.edu.vn

  TS. Hoàng Xuân Tùng

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Mạng, truyền dữ liệu Multimedia trong mạng, giao thức mạng Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=piaD2uUAAAAJ&hl=fr&oi=ao Email: tunghx@vnu.edu.vn

  PGS. Pablo Piantanida

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay Xử lý dữ liệu và học máy Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://webpages.lss.supelec.fr/perso/pablo.piantanida/Welcome.html Email: pablo.piantanida@centralesupelec.fr

  PGS. Pavel Kalouguine

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay An ninh mạng Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: pavel.kalouguine@universite-paris-saclay.fr

  GS. Pierre Desesquelles

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Vật lý hạt nhân, toán thống kê Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://www.aminer.org/profile/p-desesquelle/53f436bfdabfaec09f1802fb Email: Pierre.Desesquelles@u-psud.fr

  GS. Antoine Berthet

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Viễn thông Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/berthet-antoine/ Email: antoine.berthet@centralesupelec.fr

  GS. Nazim Agoulmine

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay 4G/5G, IoT, sensor mesh network Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://www.ibisc.univ-evry.fr/~agoulmine/ Email: Nazim.Agoulmine@univ-evry.fr

  GS. Bruno Defude

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Semantic web, Bigdata, Cloud computing Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://www-inf.int-evry.fr/~defude/index-eng.html Email: Bruno.Defude@telecom-sudparis.eu

  GS. Emmanuel Vazquez

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Khai phá dữ liệu Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website: https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/vazquez-emmanuel/ Email: emmanuel.vazquez@l2s.centralesupelec.fr

  PGS. Silviu Maniu

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay Quản lý dữ liệu và khai phá dữ liệu Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://silviu.maniu.info Email: silviu.maniu@lri.fr

  GS. Veronique Veque

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Mạng máy tính, mạng không dây, QoS, mạng Ad Hoc Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/veque-veronique/ Email: Veronique.Veque@universite‐paris‐saclay.fr

  Patrick Altman

  Sequans Communication Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: paltman@sequans.com

  Amer Bdeoui

  NARAM consulting Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: amerbdeoui@yahoo.fr

  GS. Jocelyn Fiorina

  Giáo sư, International Affairs CentraleSupelec Teaching @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website: https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/fiorina-jocelyn/ Email: jocelyn.fiorina@l2s.centralesupelec.fr

  GS. Pierre Duhamel

  CNRS/CentraleSupelec, University of Paris-Saclay, France. Cố vấn quốc tế, Giáo sư kiêm nhiệm, AVITECH. Pierre Duhamel (Fellow, IEEE, 1998) was born in France in  1953. He received the Eng. Degree in Electrical Engineering from the National Institute for Applied Sciences (INSA) Rennes, France in 1975, the Dr. Eng. Degree in 1978, and the Doctorat ès sciences degree in […]

  PGS. Nguyễn Linh Trung

  Viện trưởng, AVITECH. Giảng viên cao cấp, Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường ĐHCN. Nguyen Linh Trung obtained his B.Eng. and Ph.D. degrees, both in Electrical Engineering, from Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, in 1998 and 2005. Since 2006, he has been on the faculty of VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), […]