• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Giảng viên của chương trình Thạc sĩ liên kết

  TS. Hoàng Xuân Tùng

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

  Mạng, truyền dữ liệu Multimedia trong mạng, giao thức mạng

  Giảng dạy @AVITECH

  Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu.

  Other information

  Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=piaD2uUAAAAJ&hl=fr&oi=ao

  Email: tunghx@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  TS. Trần Quốc Long

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=xnnOvh4AAAAJ Email: tqlong@vnu.edu.vn

  TS. Phạm Mạnh Linh

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Điện toán đám mây Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://uet.vnu.edu.vn/~linhmp/ Email: linhmp@vnu.edu.vn

  PGS. Pablo Piantanida

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay Xử lý dữ liệu và học máy Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://webpages.lss.supelec.fr/perso/pablo.piantanida/Welcome.html Email: pablo.piantanida@centralesupelec.fr