• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Giảng viên của chương trình Thạc sĩ liên kết

  TS. Phạm Mạnh Linh

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

  Điện toán đám mây

  Giảng dạy @AVITECH

  Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu.

  Other information

  Website:https://uet.vnu.edu.vn/~linhmp/

  Email: linhmp@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  TS. Trần Quốc Long

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=xnnOvh4AAAAJ Email: tqlong@vnu.edu.vn

  TS. Hoàng Xuân Tùng

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Mạng, truyền dữ liệu Multimedia trong mạng, giao thức mạng Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=piaD2uUAAAAJ&hl=fr&oi=ao Email: tunghx@vnu.edu.vn

  PGS. Pablo Piantanida

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay Xử lý dữ liệu và học máy Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://webpages.lss.supelec.fr/perso/pablo.piantanida/Welcome.html Email: pablo.piantanida@centralesupelec.fr