• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Chưa được phân loại

  February 2, 2024: GS. Heng Ji (University of Illinois at Urbana-Champaign) Combating with Misinformation and Cancer: A Unified Multimodal AI Approach to Healthy and Happy Life

  In this talk, I will give a research overview of our ongoing research projects, especially focusing on two that are most related to the VinUni-UIUC Smart Health Center: (1) Misinformation Detection and Trustworthy Large Language Models; (2) Joint Natural Language and Molecule Learning for Drug Discovery. Unsurprisingly these two seemingly different research problems can be […]

  09/11/2023: TS. Triệu Hải Long (IAI, UET) Trích xuất thông tin dữ liệu Y sinh: một số chủ đề và phương pháp

  Trích xuất thông tin là một bài toán quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), trong đó bao gồm các bài toán con như: trích chọn thực thể tên (named entity recognition), trích xuất mối quan hệ (relation extraction), trích xuất sự kiện (event extraction), phân giải đồng tham chiếu (coreference resolution), […]

  test2

  Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

  Chương trình Giới thiệu vắn tắt Giới thiệu chi tiết Khung chương trình Thông tin về chương trình trên website của Đại học Paris-Saclay 🔥 Tuyển sinh Đợt 2, 2022 Thông báo tuyển sinh Đợt 2, 2022 (Thời hạn nộp hồ sơ: 1/6/2022 – 17/8/2022) Mẫu đơn đăng ký dự tuyển Nộp hồ sơ dự […]

  Flyer của chương trình

  Giới thiệu CTĐT liên kết với ĐH Paris-Saclay_Tờ rơi

  Công nghệ thần kinh

  Công nghệ thần kinh trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.

  Công nghệ thần kinh

  Nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh của Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH) được thành lập vào tháng 4/2019, với mục tiêu phát triển thành một trung tâm nghiên cứu liên ngành về công nghệ thần kinh, có năng lực nghiên cứu, phát triển, đào tạo và chuyển giao các […]