• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Chưa được phân loại

  Cùng chuyên mục

  February 2, 2024: GS. Heng Ji (University of Illinois at Urbana-Champaign) Combating with Misinformation and Cancer: A Unified Multimodal AI Approach to Healthy and Happy Life

  In this talk, I will give a research overview of our ongoing research projects, especially focusing on two that are most related to the VinUni-UIUC Smart Health Center: (1) Misinformation Detection and Trustworthy Large Language Models; (2) Joint Natural Language and Molecule Learning for Drug Discovery. Unsurprisingly these two seemingly different research problems can be […]

  09/11/2023: TS. Triệu Hải Long (IAI, UET) Trích xuất thông tin dữ liệu Y sinh: một số chủ đề và phương pháp

  Trích xuất thông tin là một bài toán quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), trong đó bao gồm các bài toán con như: trích chọn thực thể tên (named entity recognition), trích xuất mối quan hệ (relation extraction), trích xuất sự kiện (event extraction), phân giải đồng tham chiếu (coreference resolution), […]

  test2