• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Chưa được phân loại

  Công nghệ thần kinh

  Nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh của Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH) được thành lập vào tháng 4/2019, với mục tiêu phát triển thành một trung tâm nghiên cứu liên ngành về công nghệ thần kinh, có năng lực nghiên cứu, phát triển, đào tạo và chuyển giao các công nghệ và sản phẩm ứng dụng của công nghệ thần kinh trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, …

  Thành viên chính

  TS. Lê Vũ Hà, Trưởng nhóm nghiên cứu

  TS. Phùng Mạnh Dương

  GS. Hà Quang Phúc, Cố vấn quốc tế

  Giao diện não – máy (BMI)

  Hướng nghiên cứu nhằm phát triển các hệ thống tương tác sử dụng các công nghệ EEG-BMI và thực tại ảo (VR), có khả năng thu nhận, xử lý và phân tích tín hiệu điện não (EEG) đo được từ người sử dụng, đồng thời tạo ra các kích thích hướng tới người sử dụng dưới dạng đồ họa 3D và âm thanh, để sử dụng như công cụ hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu trong các nghiên cứu về các rối loạn của não bộ, đồng thời là nền tảng để phát triển các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán và trị liệu các bệnh gây ra do các rối loạn của não bộ như trầm cảm, sa sút trí tuệ, …

  Xử lý tín hiệu điện não EEG hỗ trợ chẩn đoán và điều trị động kinh

  Epilepsy is a set of chronic neurological disorders, which can be characterized by seizures and epileptiforms. Epileptic seizures result from abnormal, excessive or hyper synchronous neuronal activity in the brain. Epileptiforms are waveforms related to epilepsy, such as spikes, sharp waves and spike-wave complexes and occur before or after a seizure. Scalp electroencephalogram (EEG), which is the recording of electrical activity of the brain, measures voltage fluctuations resulting from ionic current flows within the neurons of the brain by using electrodes placed on the scalp. Among different tools for epilepsy analysis, scalp EEG remains the most accessible method. Despite limited spatial resolution, EEG continues to be a valuable tool for research and diagnosis, especially when millisecond-range temporal resolution is required. In the procedure of epilepsy diagnosis, automatic spike detection is important because it can provide much information, such as spike density and patient syndrome. Much effort has been spent on spike detection over the last 40 years. While manual spike detection via visual identification by neurologists is very time consuming, state-of-the-art automatic spike detection remains difficult for a number of reasons. In this research direction, we develop software systems to detect epileptic spikes automatically.

  Một số công bố khoa học

  Nguyen Thi Anh-Dao, Nguyen Linh-Trung, Nguyen Van-Ly, Tan Tran-Duc, Hoang-Anh The Nguyen, and Boualem Boashash. A multistage system for automatic detection of epileptic spikes. REV Journal on Electronics and Communications, 8(1–2):1–13, January–June 2018.

  Le Thanh Xuyen, Le Trung Thanh, Dinh Van Viet, Tran Quoc Long, Nguyen Linh-Trung, and Nguyen Duc Thuan. Deep learning for epileptic spike detection. VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, 33(2):1–13, December 2017.

  Cùng chuyên mục

  February 2, 2024: GS. Heng Ji (University of Illinois at Urbana-Champaign) Combating with Misinformation and Cancer: A Unified Multimodal AI Approach to Healthy and Happy Life

  In this talk, I will give a research overview of our ongoing research projects, especially focusing on two that are most related to the VinUni-UIUC Smart Health Center: (1) Misinformation Detection and Trustworthy Large Language Models; (2) Joint Natural Language and Molecule Learning for Drug Discovery. Unsurprisingly these two seemingly different research problems can be […]

  09/11/2023: TS. Triệu Hải Long (IAI, UET) Trích xuất thông tin dữ liệu Y sinh: một số chủ đề và phương pháp

  Trích xuất thông tin là một bài toán quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), trong đó bao gồm các bài toán con như: trích chọn thực thể tên (named entity recognition), trích xuất mối quan hệ (relation extraction), trích xuất sự kiện (event extraction), phân giải đồng tham chiếu (coreference resolution), […]

  test2