• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thông báo

  PhD Scholarship

  System identification: from blind to informed paradigm
  Vietnam National University, Hanoi and University of Technology Sydney

  Applications are invited to apply for a 3-year scholarship to undertake a joint PhD program in Communication Engineering at both the University of Engineering and Technology (VNU-UET) of Vietnam National University, Hanoi (VNU) and the University of Technology Sydney (UTS). The prospective research study is part of a project on “System identification: from blind to informed paradigm” funded by the National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), Vietnam.

  Scholarship: The student will be given a stipend of AUD 800/month while in Hanoi and of AUD 28,000/year while in Sydney. The student will also be provided with a round-trip ticket between Hanoi and Sydney.

  Awarded degrees: The PhD student will be awarded a PhD degree in Communication Engineering or Electronic Engineering from VNU (a prestigious university in Vietnam) and a PhD degree in Computer Science from the UTS (ranks 48th in Computer Science worldwide).

  Eligibility: English proficiency of IELTS 6.0 or equivalent and meet the PhD admission criteria.

  How to apply: Send CV, copy of diplomas and academic transcripts, copy of English certificate, 2 letters of recommendation, and a letter of motivation to: avitech@vnu.edu.vn.

  Research topics: The PhD student will work on the following topics:

  1) Performance analysis for system identification

  • Objective: Investigate the current limitations and establish relevant performance bounds based on information theory of the wireless communication systems of interest.

  2) Advanced system identification methods and algorithms

  • Objective: Develop informed system identification methods and algorithms based on the obtained performance bounds. Several methods such as advanced semi-blind, side-information assisted, and learning assisted system identification will be investigated.

  3) Proof of concept for massive MIMO systems

  • Objective: Illustrate and validate the proposed methods and algorithms for massive MIMO systems, including development of a MATLAB toolbox for informed system identification.

  Requirements: Good background in mathematics; Strong background in signal processing and wireless communications; Good programming skills and teamwork; Hardworking; Passion for research.

  Background on machine learning is a plus.

  Working environment: The PhD student will work in the Advanced Institute of Engineering and Technology (AVITECH) and the UTS-VNU Joint Technology and Innovation Research Centre (JTIRC) at VNU-UET in Hanoi, and in the School of Electrical and Data Engineering at UTS in Sydney.

  Cùng chuyên mục

  Công ty Thông tin M3, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyển dụng kỹ sư Điện – Điện tử

  Nội dung công việc: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới liên quan đến điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử. Yêu cầu: ít nhất một trong các nội dung sau Có kiến thức về điều khiển tự động, xử lý tín hiệu, lập trình C/C++/C#/Matlab… Có kinh nghiệm thiết kế mạch schematic, PCB […]

  Trường hè nghiên cứu 2020, UTS-HCMUT

  Nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học, công ty công nghệ giữa Úc và Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm cơ hội nghiên cứu sau đại học (PhD) và làm việc tại Úc. Trường đại học công nghệ Sydney (UTS) phối hợp cùng trường […]