• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Uncategorized

  AVITECH Seminar series: 29/10/2019, Nguyễn Thị Anh Đào, Automatic Detection of Epileptic Spikes

  You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH.

  Title

  EEG signal processing systems for automatic detection of epileptic spikes

  Speaker

  Nguyễn Thị Anh Đào, University of Technology and Logistics, Ministry of Public Security

  Time: 15:30, Tuesday, October 29, 2019
  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  ABSTRACT

  The thesis aims to build EEG signal processing systems that automatically detect epileptic spikes by exploiting the relationship between adjacent spikes in time (single-channel EEG data analysis) and space (simultaneous multi-channel EEG data analysis). 

  BIOGRAPHY

  Nguyen Thi Anh-Dao was born in Thai Binh, Vietnam, in 1981. She got her Bachelor’s degree in Electronics – Telecommunications Technology in 2003, Master degree in Electronics -Telecommunications Technology in 2013 and since November 2013, she has been a Ph.D. student in Electronics – Telecommunications Technology in 2013 from University of Engineering and Technology, Vietnam National University Hanoi.

  Cùng chuyên mục

  Giáo trình “Xử lý tín hiệu số”

  Cuốn sách này nằm trong chuỗi các giáo trình về xử lý tín hiệu và hệ thống được giảng dạy cho bậc đại học và sau đại học tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung của giáo trình tập trung vào phân tích vai trò “lọc” của một […]

  2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

  1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea. 2. BM Tuan, TD Tuyen, NL Trung, NV Ha, Autoencoder based Friendly Jamming, IEEE Wireless Communications and […]

  AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding

  You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Joint Layer Prediction for Improving SHVC Compression Performance and Error Concealment Speaker Dr. Hoang Van Xiem, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 19, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi ABSTRACT Scalable High Efficiency Video Coding (SHVC) standard is expected to […]