• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Uncategorized

  2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

  1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea.


  2. BM Tuan, TD Tuyen, NL Trung, NV Ha, Autoencoder based Friendly Jamming, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea.  

  Cùng chuyên mục

  Giáo trình “Xử lý tín hiệu số”

  Cuốn sách này nằm trong chuỗi các giáo trình về xử lý tín hiệu và hệ thống được giảng dạy cho bậc đại học và sau đại học tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung của giáo trình tập trung vào phân tích vai trò “lọc” của một […]

  AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding

  You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Joint Layer Prediction for Improving SHVC Compression Performance and Error Concealment Speaker Dr. Hoang Van Xiem, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 19, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi ABSTRACT Scalable High Efficiency Video Coding (SHVC) standard is expected to […]

  AVITECH Seminar series: 26/02/2019, Nguyễn Thành Trung, CT Image denoising

  You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title CT Image Denoising Using Sparse Representation Speaker Mr. Nguyen Thanh Trung, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 26, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi ABSTRACT X-ray computed tomography (CT) is now a widely used imaging modality for numerous medical purposes. […]