• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • PGS. Pierre Colombo

  Lecturer

  Đào tạo sau đại học @AVITECH

  Chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu, Đại học Paris-Saclay (Pháp) cấp bằng

  Thông tin khác

  Website:
  Email: