• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Mobile AI: From Cloud AI to on-device AI

    GS. Mérouane Debbah, Cố vấn quốc tế, AVITECH.

    SAINT PETERSBOURG UNIVERSITY, RUSSIA
    OCTOBER 24, 2019