• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Liên hệ

    VIỆN TIÊN TIẾN VỀ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (AVITECH)

    Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

    Số điện thoại: +84 243 780 0150

    Email: avitech@vnu.edu.vn