• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Khung chương trình đào tạo

  CDE-201: Digital communication

  CDE-202: Mobile networks

  CDE-204: 4G-5G networks

  CDE-205: Advanced data mining

  CDE-206: IoT and cloud computing

  CDE-208: Research seminars

  CDE-209: Source and channel coding

  CDE-210: Network security

  CDE-211: Advanced machine learning and IoT data analytics