• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • JTIRC: Trung tâm nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ