• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Giới thiệu

  Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH), được thành lập theo quyết định 1018/QĐ-TCCB ngày 18/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, là một tổ chức khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  AVITECH có mục tiêu xây dựng và phát triển một môi trường mở trong Trường Đại học Công nghệ, hỗ trợ kết nối, quy tụ nhân lực, thúc đẩy hợp tác và thu hút nguồn lực, để tập trung nghiên cứu một số công nghệ tiên tiến, liên ngành, góp phần tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ và đào tạo của Trường Đại học Công nghệ có chất lượng và tầm ảnh hưởng.

  AVITECH có các chức năng sau:

  1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Truyền thông, Tự động hóa, … được đào tạo và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ;

  2. Tham gia công tác đào tạo (liên ngành, liên kết quốc tế, chất lượng cao, ngắn hạn, …) của Trường Đại học Công nghệ;

  3. Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn chuyển giao tri thức và công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát triển sản phẩm công nghệ, hợp tác quốc tế.