• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Toshiba: Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm Toshiba-Coltech