• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Chuyên san NC&PT CNTT-TT

    Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông (NC&PT CNTT-TT)

    Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông (NC&PT CNTT-TT), là ấn phẩm khoa học của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản từ năm 1999. Chuyên san là một diễn đàn dành cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia phổ biến các ý tưởng mới và sáng tạo trong các lĩnh vực của Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Điện tử ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Chuyên san bao gồm các lĩnh vực chính sau đây: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, An toàn thông tin, Điện tử, Truyền thông, Mạng truyền thông, Tự động hóa.

    Từ 2018, AVITECH hợp tác với Tạp chí Thông tin và Truyền thông của để phát triển Chuyên san NC&PT CNTT-TT.

    XEM THÊM