• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Hợp tác

  CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M3 – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
  HÀ NỘI

  Nghiên cứu về Complex systems, Cybersecurity

  BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
  HÀ NỘI

  Nghiên cứu về Neurotechnology

  BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
  HÀ NỘI

  Nghiên cứu về Telemedicine & Telehealth

  BỆNH VIỆN BẠCH MAI
  HÀ NỘI

  Nghiên cứu về Telemedicine & Telehealth

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
  ÚC

  Nghiên cứu về Communications, Telemedicine and telehealth, Neurotechnology, Cybersecurity
  Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

  UNIVERSITY OF ORLEANS
  PHÁP

  Nghiên cứu về Complex systems
  Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

  ERAMUS MEDICAL CENTER
  HÀ LAN

  Nghiên cứu về Telemedicine and telehealth

  WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  BA LAN

  Nghiên cứu về Artificial intelligence
  Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

  UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
  PHÁP

  Nghiên cứu về Communications and networking
  Đào tạo thạc sĩ

  UNIVERSITY OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
  NHẬT BẢN

  Nghiên cứu về Telemedicine and telehealth