• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Chương trình đào tạo

    Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) (ĐH Paris-Saclay, Pháp)

    The Université Paris-Saclay, France, is planning to deliver its Master program in Electronics, Electrical Energy, and Automatic control (E3A)  with specialization of Communication and Data Engineering, at the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET) of Vietnam National University, Hanoi (VNU), in Hanoi, Vietnam. This program, in collaboration with VNU-UET, is a high-quality research master program in sciences and technologies for information and communication, aimed at educating future PhD students, consistent with international standards, open to Vietnamese students or other incoming students.

    XEM THÊM