• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • AI for Telecommunication Networks

    GS. Mérouane Debbah, Cố vấn quốc tế, AVITECH.