• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  10/06/2020: TS. Đinh Thi Thái Mai (AVITECH), Smartphone-Based Indoor Positioning Using BLE iBeacon and Reliable Lightweight Fingerprint Map

  The introduction of Bluetooth Low Energy (BLE) technology provides new opportunities that the Global Positioning System (GPS) could not provide for indoor localization. In this paper, we introduce a real-time indoor tracking and positioning system using BLE beacon and smartphone sensors. Up to now, most of the system is using Pedestrian Dead Reckoning (PDR). The initial position is considered to have a high impact on the accuracy of PDR, so, based on the analysis of received signal strength (RSS), we present a method to estimate the approximate distance, then, estimate the initial position through Trilateration technique. Next, we propose a lightweight and reliable fingerprint method. This method addresses two problems: (1) to correct errors due to the initial position error and orbital drift of PDR, (2) to reduce the amount of data, number of reference points and collecting data time. The proposed system is implemented on the smartphone as an application. To verify the accuracy of the system, we performed some experiments. The results show that the system not only achieves high accuracy but also the high performance with average complexity and low cost.

  Speaker: TS. Đinh Thi Thái Mai, AVITECH

  Time: 15:30, Wednesday, June 10, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Dinh Thi Thai Mai graduated from the Post and Telecommunication Institute of Technology, Vietnam, in 2006. She received the master’s degree from Paris Sud 11, France, in 2008, and the Ph.D. degree from the VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam, in 2016. She is an Assistant Professor with the Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam. Her research interests focus on 5G mobile networks, wireless communications, and indoor positioning systems in IoT. Attachments ar

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]