• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  28/09/2021: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Đại học Giao thông Vận tải), Two-stage Convolutional Neural Networks for Road Crack Detection and Segmentation

  Automatic detection of road cracks is an important task to support road inspection for transport infrastructure. Various methods have been proposed for road crack detection and segmentation, however, there is no established method for handling real road images that are noisy and of low quality. Inthis talk, I will present our proposed method utilizing a twostage convolutional neural network (CNN) for road crackdetection and segmentation in images at the pixel level. Extensive experiments on several datasets, including public sources and our collected dataset, have been conducted.The experimental results show that the tbeen proposed for road crack detection and

  Speaker: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Giao thông Vận tải

  Time: 15:30, Tuesday, September 28, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3kEiuGM

  speaker

  Nhung H.T. Nguyen received the B.S. degree and the M.S. degree in Electronics and Telecommunications from Hanoi University of Technology and Science, Hanoi, Vietnam, in 2008 and 2010, respectively. She is currently pursuing the Ph.D. degree in computer science in Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney, Australia. She has worked as a lecturer at the University of Transport and Communications (UTC), Hanoi, Vietnam, from 2011. Her research interest includes the digital image processing, machine learning, computer science and the applications of artificial intelligent (AI) in transport. Mrs. Nguyen’s awards include a Scholarship with the University of Technology Sydney in the Ph.D. joint program with the Vietnam National University.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]