• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  27/10/2020: TS. Daniel Franklin (Univ. Tech. Sydney, Australia), Nanocomposite and Transparent Ceramic Monolithic Scintillators – a Pathway to Low-Cost PET

  One of the main factors in the cost of PET scanners is the scintillator crystals used to detect the 511 keV gamma photons emitted from positron annihilations. Conventional PET systems utilise huge numbers of tiny individual crystals, with complex light-sharing schemes needed to obtain depth of interaction (DOI) information. While monolithic scintillators offer a simpler alternative to discrete crystal PET, large single-crystal scintillators with uniform optical properties are both expensive and difficult to fabricate in non-planar geometries. Two new classes of scintillator materials – nanocomposites and transparent polycrystalline ceramics – can potentially enable fabrication of high quality monolithic scintillator blocks in non-planar geometries, at a substantially lower cost compared to conventional scintillator materials. However, due to their inferior optical properties, a number of performance trade-offs must be considered in the design of position-sensitive detectors based on these materials. In this presentation, I will describe an optimisation method which can be applied to the design of monolithic nanocomposite and transparent ceramic scintillator slabs, and present some initial results for a PET scanner design which exploits these capabilities.

  Speaker: TS. Daniel Franklin, Univ. Tech. Sydney

  Time: 15:30, Tuesday, October 27, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Daniel Franklin received his Bachelor of Engineering (Electrical, Honours I) and Ph.D. in Telecommunications Engineering from the University of Wollongong, Wollongong, Australia, in 1999 and 2007, respectively. He is currently a Senior Lecturer with the School of Electrical and Data Engineering at the University of Technology Sydney, Australia. His current research and commercial interests include positron emission tomography, computed tomography, particle therapy, image and multimedia signal processing and analysis, wireless telecommunications systems, telemetry and telecontrol systems, and quality of experience in telecommunications networks.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]