• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  26/10/2021: BS., TS. Trần Vũ Hoàng (Univ. Massachusetts Medical School, US), Inflammation and cardiac arrhythmias in ischemic heart disease

  Heart disease contributed to 23 percent of deaths in the United States in 2017. Cardiac arrhythmias (i.e., abnormal heart rhythm) are the major causes of death in heart disease. Cardiac arrhythmias can occur in the general population, but they tend to occur more commonly in patients who suffer from a heart attack. Some arrhythmias, such as ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, can be lethal and are the most common causes of sudden cardiac deaths, while other arrhythmias, e.g., atrial fibrillation, can lead to heart failure, stroke, or organ ischemia. Knowledge of the epidemiology of cardiac arrhythmias in terms of incidence, prevalence, associated outcomes, changes over time, and their mechanism is crucial to public health. This knowledge is frequently used to identify patients at risk of adverse outcomes and candidates for medical interventions. This talk links several traditional biomarkers of inflammation, namely leukocytosis and hyperglycemia, as risk factors for cardiac arrhythmias

  Speaker: BS., TS. Trần Vũ Hoàng, Univ. Massachusetts Medical School

  Time: 15:30, Tuesday, October 26, 2021

  Venue: E3-710,144 Xuan Thuy,Cau Giay, Hanoi; Access code: https://bit.ly/3b1YZCC

  speaker

  Dr. Tran attained his medical education at Hanoi Medical University. Subsequently, he finished a residency in Cardiology at Vietnam National Heart Institute – Bach Mai Hospital and Hanoi Medical University. He worked briefly as a cardiologist at the Department of Cardiology, Hanoi Medical University Hospital, before moving to the United States for more training in research. Dr. Tran obtained a Master of Public Health degree in Epidemiology at the University of Nebraska Medical Center with a graduation thesis focusing on chronic rejection and vasculopathy in patients with heart transplantation. He subsequently obtained his Doctor of Philosophy in Clinical and Population Health Research at the University of Massachusetts Medical School. His research interests are healthcare disparity and cardiac arrhythmias, specifically their epidemiology, association with inflammation, and psychogenic effects. Dr. Tran has published scientific articles and book chapters in top-tier journals in medicine and cardiovascular disease. His research has been widely cited and featured in scientific editorials and media.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]