• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  26/02/2019: ThS. Nguyễn Thành Trung (AVITECH), CT Image Denoising Using Sparse Representation

  X-ray computed tomography (CT) is now a widely used imaging modality for numerous medical purposes. Due to the biological risk of x-ray radiation, developing CT methodologies minimizing x-ray exposure to patients while achieving the clinical tasks has been a major concern. However, reducing the radiation dose as in low-dose CT techniques results in images that are often degraded by noise and artifacts. We present here two methods for denoising of low-dose CT images. In the first method, a noisy image is decomposed into three frequency bands namely low-band, middle-band and high-band such that the noise component mainly is presented in the middle and high bands. Then, by exploiting the fact that a small patch of the noisy image can be approximated by a linear combination of several elements in a given dictionary of noise-free image patches, generated from noise-free CT images taken at nearly the same position with the noisy image, noise on these two bands is effectively eliminated. In the second method, the noisy image is denoised patch-wise in which each noisy patch is estimated by a sparse representation using a dictionary of patches built from noise-free example images, which are similar to the noisy image. Experimental results conducted on both synthetic and real noise data demonstrated the efficiency of the proposed methods.

  Speaker: ThS. Nguyễn Thành Trung, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, February 26, 2019

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Nguyen Thanh Trung received his B.Eng.degree in Electronics and Telecommunicationsfrom the Faculty of Technology, Vietnam Na-tional University, Hanoi, Vietnam in 2003, M.S.degree in electronics engineering from Uni-versity of Engineering and Technology, Viet-nam National University, Hanoi, Vietnam in 2012. He is now a Phd student at VNU-UET and a lecturer at the Faculty of Electronics and Communication, University of Information and Communication Technology, Thainguyen University, Vietnam. His research interests include biomedicalsignal and image processing,sparse coding, machine learning.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]