• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  19/11/2019: TS. Nguyễn Hồng Thịnh (AVITECH), A video-based tracking system for football players analysis using Efficient Convolution Operators

  Multiple Objects Tracking (MOT) is a challenging problem of computer vision that has a wide range of practical applications in CCTV, security, video compression, and sports analysis. Generally, MOT tracking contains multiple single tracking operating at the same time. It becomes very difficult in cases demanding realtime processing with high accuracy. In such a context, exploiting frequency domain with multiple features such as color, shape, and deep-features has been proposed by many authors to improve both accuracy and performance. This tutorial is addressed to the audience with a general background in tracking problems and introduce a practical application in the tracking of multiple football players.

  Speaker: TS. Nguyễn Hồng Thịnh, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, November 19, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Nguyen Hong Thinh received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET) 2007, Master degree in Information Systems and Technology, Paris Sud 11 (Poles Universitaire Francais programme), 2010, and the Ph.D. degree in computer vision, University Saint-Etienne, University Lyon1 2014. She is now a teacher and researcher of the Signal and System laboratory within VNU-UET. Her research interests include image processing, machine learning, and computer vision.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]