• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  03/11/2020: TS. Đinh Trần Hiệp (AVITECH), Summit Navigator automatic thresholding for image binarization with application to crack detection

  Machine vision has found many industrial applications. For surface inspection, a straightforward and effective segmentation algorithm is of vital importance for a successful extraction of crack pixels from the image background. This work presents a novel binarization method using Summit Navigator for local maxima extraction and contrast-based region merging without any prior knowledge about the test image under segmentation. Based on the detected peaks of the image histogram, an initial segmentation is generated, and a contrast-based region merging technique is proposed to effectively assign different regions into object and background. Then, a bagging technique using the decision trees method is employed to train a classifier for automatic parameter selection. Experimental results on some benchmark data sets demonstrate the advantages of the proposed method over existing techniques in terms of accuracy and consistency. To illustrate its validity, the approach is then applied to detect surface cracks in a commercial building by using images captured by an unmanned aerial vehicle.

  Speaker: TS. Đinh Trần Hiệp, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, November 03, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Tran Hiep Dinh received his M.Sc. degree in mechatronics from the Leibniz University Hanover, Germany, and Ph.D. degree in engineering from the University of Technology Sydney, Australia, in 2010 and 2020, respectively. He is currently with the Faculty of Engineering Mechanics and Automation, VNU University of Engineering and Technology. His research interests include image processing, robotics, and machine learning.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]