• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  15/09/2020: TS. Lưu Mạnh Hà (AVITECH), DLAD: Image Processing Method based on CNN and Anisotropic Diffusion Filter for Improving Medical Image Compression, Applied for Teleinterventions using 3D Medical Images

  Tele-radiology is increasingly being used on a large scale worldwide. Image compression while preserving the quality of the image is essential in clinical diagnostic and treatment. Compression is especially relevant if the bottleneck in lively viewing the image is in the image transfer over poor Internet connection condition. This talk presents a framework for organ-specific image compression using a proposed image processing method, DLAD, in a preprocessing step to reduce the entropy of the image. The proposed method uses a modern CNN network to extract a probability map of the organ of interest; this probability map guides an anisotropic diffusion filter that smooths the image except at the location of the organ of interest. Subsequently, a compression method, such as BZ2 and HEVC-visual lossless, is applied to compress the image. We demonstrate the proposed method for radio-frequency ablation (RFA) of liver cancer intervention using 3D CT images. To verify the effect of the compression on the quality of the diagnostic and treatment of radiologists, we compare the performance of two certified radiologists on the liver lesion detection and the liver lesion center annotation using 33 sets of the original images and the decompressed images. The statistical analysis shows that the achieved results are promising for teleradiology applications.

  Speaker: TS. Lưu Mạnh Hà, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, September 15, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Luu Manh Ha was born in Hanoi, Vietnam, in 1985. He has been working for the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET) of Vietnam National University, Hanoi (VNU) in Vietnam since 2017 as a lecturer and a researcher. He completed his Bachelor program in Faculty of Electronics and telecommunications at VNU-UET in 2007. He continued the work as a researcher and received his MSc degree in Electronic Engineering from VNU-UET in 2010. He finished his PhD in the BIGR group, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands in 2017. His research scheme is applications of AI and digital signal processing techniques on telemedicine and telehealth, mainly focuses on abdominal images (CT, US) of the liver, biosignal processing, and choromosome image processing.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]