• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  14/12/2018: GS. Dusit Niyato (Nanyang Tech. Univ., Singapore), Introduction to Blockchain and Mining/Consensus Management

  Public blockchain networks using proof of work-based consensus protocols are considered to be a promising platform for decentralized database management. In order to maintain a secured, universal state of the blockchain, proof of work-based consensus protocols financially incentivize the nodes in the network to compete for the privilege of block generation through cryptographic puzzle solving. For rational consensus nodes, i.e., miners with limited local computational resources such as mobile devices, offloading the computation load for proof of work to the cloud/fog providers becomes a viable option. In this talk, we first introduce a general concept of blockchain and mining/consensus management. We then present incentive mechanisms based on game theoretic models to optimize the mining strategies of the miners. Some future research directions are then discussed.

  Speaker: GS. Dusit Niyato, Nanyang Tech. Univ.

  Time: 15:30, Friday, December 14, 2018

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dusit Niyato is currently a professor in the School of Computer Science and Engineering and, by courtesy, School of Physical & Mathematical Sciences, at the Nanyang Technological University, Singapore. He received B.E. from King Mongkuk’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Thailand in 1999 and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of Manitoba, Canada in 2008. He has published more than 380 technical papers in the area of wireless and mobile networking, and is an inventor of four US and German patents. He has authored four books including “Game Theory in Wireless and Communication Networks: Theory, Models, and Applications” with Cambridge University Press. He won the Best Young Researcher Award of IEEE Communications Society (ComSoc) Asia Pacific (AP) and The 2011 IEEE Communications Society Fred W. Ellersick Prize Paper Award. Currently, he is serving as a senior editor of IEEE Wireless Communications Letter, an area editor of IEEE Transactions on Wireless Communications (Radio Management and Multiple Access), an area editor of IEEE Communications Surveys and Tutorials (Network and Service Management and Green Communication), an editor of IEEE Transactions on Communications, an associate editor of IEEE Transactions on Mobile Computing, and IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking. He was a guest editor of IEEE Journal on Selected Areas on Communications. He was a Distinguished Lecturer of the IEEE Communications Society for 2016-2017. He was named the 2017 and

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]