• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  09/08/2019: TS. Hoàng Hồng Sơn (Toulouse), Adaptive filtering and its application to high-dimensional systems

  The inverse engineering problems approach is a discipline that is growing very rapidly. The inverse problems we talk about in this lecture concern the way to determine the state and/or parameters of the physical system of interest using observed measurements. In this context the filtering algorithms like the famous Kalman filter (KF) constitute a key tool to offer improvement of our knowledge on the system state, its forecast… which are essential, in particular, for very high dimensional systems: operational prediction systems in geophysical systems (meteorology, oceanography); image processing; visualizing data; power systems; psychology: children test results (allergens…); finance: study of volatility dynamics; image processing: from eigenfaces to deep learning (identification of human face…); genomics: DNA microarray data;… Many modern applications fall into the “ultra-high dimension” case with much more variables than observations (p << n) like operational prediction systems in geophysical 8 5 systems (meteorology, oceanography, image processing: n ~ 10 ; p ~ 10 ). The objective of this lecture is to give an overview on how one can design a simple, no time-consuming Adaptive Filter (AF) to solve the inverse engineering problems with high forecasting performance in very high dimensional environment with uncertainties. Numerous examples will be given to illustrate the AF approach and its comparison, especially with two widely used approaches: Kalman filtering and Variational data assimilation.

  Speaker: TS. Hoàng Hồng Sơn, Toulouse

  Time: 2019-08-09

  Venue: G2-304, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Dr. Hoang Hong Son was born on July 12, 1954 in Vietnam. He has been working for SHOM/LEGOS, Toulouse, France as a researcher and a consultant since 1993. His main researches contain control and filtering in stochastic systems, adaptive filters for very high dimensional systems and dynamical oceanography. He had bachalor degree in Mathematics, Belorussian State University, Minsk, Belarus, 1977 and Ph.D. degree in Applied Mathematics, Polytechnic Institute, Hanoi, Vietnam, 1988. He aslo was a researcher in Institute Informatics, Hanoi, Vietnam, 1977 – 1979, Institut Defense Technology, Hanoi, 1980 – 1983, Institute Physics, Hanoi, 1984 – 1991. He also was a visiting researcher in LMD/École Normale Supérieure, Paris, 1991 – 1993. Dr. Hong Son Hoang has been listed as a noteworthy mathematician, researcher by Marquis.

   

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]