• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  08/01/2019: TS. Lê Vũ Hà (AVITECH), EEG-based Brain-computer interface for prevention and rehabilitation of Alzheimer and other dementia

  Speaker: TS. Lê Vũ Hà, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, January 08, 2019

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Le Vu Ha is currently Head of the Signals andSystems Laboratory at Faculty of Electronicsand Telecommunications, VNU University ofEngineering and Technology (VNU UET). Heis also leader of the Neurotech research groupof the Advanced Institute of Engineering andTechnology (AVITECH) at VNU UET. His re-search and teaching interests include brain-computer interface, machine vision and 3Dvision, automatic image and video annotation,super-resolution imaging, bio-medical imag-ing and signal processing, and multimedia communications.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]