• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  07/05/2019: GS. Mouloud Adel (Aix-Marseille Univ., France), Some Aspects of Computer-aided Diagnosis Applied on Medical Images

  Medical diagnosis is a very important medical daily task. Doctors need computer-aided tools to help them in analyzing a huge amount of data. Image processing and machine learning can take into account the variability of these data ad provide doctors with efficient and automatic tools. This talk will focus on different approaches that have been successfully applied on optical retinal images to segment the retinal vascular tree, breast X-ray images to segment anatomical regions of interest on mammographic images and Positron Emitting Tomography brain images for Alzheimer’s disease classification.

  Speaker: GS. Mouloud Adel, Aix-Marseille Univ.

  Time: 15:30, Tuesday, May 07, 2019

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Mouloud Adel received his Engineering degree in electrical engineering from the Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM) of Nancy, France, as well as his Master’s degree in electronic and feedback control systems in 1990. He obtained his PhD degree from the Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) of Nancy in 1994 in image processing. He has been a Professor Assistant at the Institut Universitaire de Technologie de Marseille since 1994. In 2008 he obtained his HDR from Aix-Marseille University and became an Associate Professor. Since September 2014 he is a full Professor at Aix-Marseille University, France, in Computer Science and Electrical Engineering. He is a member of the Multidimensional Signal Group of Institut Fresnel UMR-CNRS 7249. His research areas concern signal and image processing applied to biomedical and industrial images. He has published more than 50 papers including International journals and conferences articles. He has been involved in many international research programs (Germany, Algeria, United Kingdom). He is a member of the editorial board of Journal of Biomedical Engineering and Informatics. He has been an invited speaker at Polytechnic Institute of Technology of Algiers (Algeria) and at Parma University (Italy), and chaired a special session “Statistical Image Analysis for computer-aided detection and diagnosis on Medical and Biological Images” in IPTA 2014 (IEEE International Conference on Image Processing Theory and Application, Paris). He is the head of the Signal and Image Processing Master of Aix-Marseille University.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]