• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/08/2022: PGS. Đào Việt Hằng (ĐH Y Hà Nội), Updated Hepatocellular Carcinoma Managementand Potential Research Directions onHepatocellular Carcinoma Prevention

  HCC is a major burden disease in Vietnam, ranking the first in prevalence and mortality of malignancies. Using ultrasound plus biomarker Alpha- fetoprotein (AFP) plays an important role in HCC screening for high-risk populations such as cirrhosis, viral hepatitis,… HCC diagnosis still faces many difficulties due to the heterogeneous quality of diagnostic imaging facilities and many new but difficult-to-access biomarkers. The combination of triple biomarkers AFP, AFP-L3, and PIVAKII is expected to improve the early diagnosis of HCC. Different imaging classifications such as mRECIST, LIRAD, and RECIL are recommended to achieve a standardized and homogenous evaluation of liver tumors. The Barcelona staging helps to select the optimal treatment approach and predict survival time for the patient. HCC prevention strategy requires a multimodal approach: prevention of risk factors, especially hepatitis virus, screening in high-risk populations, and development of techniques for early diagnosis of both new and recurrent cases combining both biomarkers and new technologies in diagnostic imaging.

  Speaker: PGS. Đào Việt Hằng, ĐH Y Hà Nội

  Time: 14:00, Friday, August 05, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Dr. Dao Viet Hang graduated from the Hanoi Medical University in 2011 and got her Ph.D. in 2016. Dr. Hang is an experienced gastroenterologist, hepatologist, clinical researcher, and lecturer at the Hanoi Medical University. She is interested in viral hepatitis, liver cancer treatment, gastrointestinal motility disorders, and the application of IT in the medical field. She is now the Vice General Secretariat of Vietnam Association of Gastroenterology and Vice Director of Endoscopic Centre, Hanoi Medical University Hospital. An active and enthusiastic scientist, she would like to expand her research network and contribute to improving medical training in the gastroenterology and hepatology field in Vietnam. She published more than 60 international and domestic articles and had experience in attending many international and domestic projects.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]