CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M3 – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
HÀ NỘI

Nghiên cứu về Complex systems, Cybersecurity

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
HÀ NỘI

Nghiên cứu về Neurotechnology

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
HÀ NỘI

Nghiên cứu về Telemedicine & Telehealth

BỆNH VIỆN BẠCH MAI
HÀ NỘI

Nghiên cứu về Telemedicine & Telehealth

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
ÚC

Nghiên cứu về Communications, Telemedicine and telehealth, Neurotechnology, Cybersecurity
Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

UNIVERSITY OF ORLEANS
PHÁP

Nghiên cứu về Complex systems
Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

ERAMUS MEDICAL CENTER
HÀ LAN

Nghiên cứu về Telemedicine and telehealth

WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
BA LAN

Nghiên cứu về Artificial intelligence
Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
PHÁP

Nghiên cứu về Communications and networking
Đào tạo thạc sĩ

UNIVERSITY OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
NHẬT BẢN

Nghiên cứu về Telemedicine and telehealth