1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea.


2. BM Tuan, TD Tuyen, NL Trung, NV Ha, Autoencoder based Friendly Jamming, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *