• Thu hút 14 cán bộ
  • Mời 05 giảng viên kiêm nhiệm quốc tế
  • Đào tạo 08 nghiên cứu sinh (02 đã bảo vệ)
  • Thiết lập 03 nhóm nghiên cứu
  • Tổ chức seminar khoa học định kỳ trong năm học
  • Tổ chức 02 hội nghị, hội thảo quốc tế
  • Thu hút 07 đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế
  • Hợp tác chính với 8 đơn vị trong nước và quốc tế