• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • TS. Trần Trọng Hiếu

  Nghiên cứu viên
  AVITECH

  Giảng viên
  Khoa Công nghệ thông tin

  TS. Trần Trọng Hiếu là giảng viên về Khoa học Máy tính tại Khoa CNTT của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Ông đã nhận bằng Cử nhân Tin học và Thạc sĩ Toán học từ Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN vào các năm 2000 và 2004. Ông cũng đã nhận được bằng tiến sĩ kép về CNTT từ Đại học Công nghệ Wroclaw (Ba Lan) và Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) năm 2013. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Tích hợp tri thức, Đàm phán dựa trên logic, Các phương pháp xử lý tri ​​thức không nhất quán, Các phương pháp đồng thuận, Các hệ thống đa tác. Ông đã xuất bản 17 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành quốc tế. (Xem thêm)

  Các công trình đã công bố:

  Bài tạp chí:

  1. Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran: A distance-based approach for merging probabilistic knowledge bases. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 37(6): 7265-7278 (2019)
  2. Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran, Do Kieu Loan Nguyen:Method for Restoring Consistency in Probabilistic Knowledge Bases. Cybernetics and Systems 49(5-6): 317-338 (2018)
  3. Trong Hieu Tran, Ngoc Thanh Nguyen, Quoc Bao Vo:Axiomatic characterization of belief merging by negotiation. Multimedia Tools Appl. 65(1): 133-159 (2013)

  Bài hội nghị:

  1. Thi Thanh Luu Le, Trong Hieu Tran: Belief Merging for Possibilistic Belief Bases. ICCSAMA 2019: 370-380
  2. Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran:Algorithms for Merging Probabilistic Knowledge Bases. ACIIDS (1) 2019: 3-15
  3. Van Tham Nguyen, Trong Hieu Tran:Solving Inconsistencies in Probabilistic Knowledge Bases via Inconsistency Measures. ACIIDS (1) 2018: 3-14
  4. Thi Hong Khanh Nguyen, Quang-Thuy Ha, Trong Hieu Tran:A Learning Method based on Bisimulation in Inconsistent Knowledge Systems. ICARCV 2018: 430-435
  5. Van Tham Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hieu Tran:Framework for Merging Probabilistic Knowledge Bases. ICCCI (1) 2018: 31-42
  6. Thi Hong Khanh Nguyen, Trong Hieu Tran, Tran Van Nguyen, Thi Thanh Luu Le:Merging Possibilistic Belief Bases by Argumentation. ACIIDS (1) 2017: 24-34
  7. Van Tham Nguyen, Trong Hieu Tran:Inconsistency measures for probabilistic knowledge bases. KSE 2017: 148-153
  8. Trong Hieu Tran, Thi Hong Khanh Nguyen, Quang-Thuy Ha, Ngoc Trinh Vu:Argumentation Framework for Merging Stratified Belief Bases. ACIIDS (1) 2016: 43-53
  9. Quoc Bao Vo, Trong Hieu Tran, Thi Hong Khanh Nguyen:On the Use of Surplus Division to Facilitate Efficient Negotiation in the Presence of Incomplete Information. KES 2016: 295-304
  10. Trong Hieu Tran, Quoc Bao Vo, Thi Hong Khanh Nguyen:On the Belief Merging by Negotiation. KES 2014: 147-155
  11. Trong Hieu Tran, Quoc Bao Vo:An Axiomatic Model for Merging Stratified Belief Bases by Negotiation. ICCCI (1) 2012: 174-184
  12. Trong Hieu Tran, Quoc Bao Vo, Ryszard Kowalczyk:Merging Belief Bases by Negotiation. KES (1) 2011: 200-209
  13. Trong Hieu Tran, Ngoc Thanh Nguyen:Security Policy Integration Method for Information Systems. ACIIDS 2009: 220-225
  14. Trong Hieu Tran, Ngoc Thanh Nguyen:A Consensus-Based Integration Method for Security Rules. KES (1) 2009: 54-61
  15. Trong Hieu Tran, Ngoc Thanh Nguyen:Integration of Knowledge in Disjunctive Structure on Semantic Level. KES (1) 2008: 253-261
  16. Trong Hieu Tran, Ngoc Thanh Nguyen:An Algorithm for Agent Knowledge Integration Using Conjunctive and Disjunctive Structures. KES-AMSTA 2008: 703-712