• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • TS. Nguyễn Hồng Thịnh

  Nghiên cứu viênĐiều phối chương trình
  AVITECH

  Giảng viên
  Khoa Điện tử – Viễn thông

  Image processing, Machine learning

  Dr. Nguyen Hong Thinh received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET) 2007, Master degree in Information Systems and Technology, Paris Sud 11 (Poles Universitaire Francais programme), 2010, and the Ph.D. degree in computer vision, University Saint-Etienne, University Lyon 1 2014. She is now a teacher and researcher of the Signal and System laboratory within VNU-UET. Her research interests include image processing, machine learning, and computer vision.

  Chương trình đào tạo @ AVITECH

  Điều phối chương trình Thạc sĩ liên kết quốc tế chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

  Thông tin khác:

  Email: hongthinh.nguyen@vnu.edu.vn