• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Hội thảo IVO, An ninh mạng, 26-28/03/2019, Hà Nội – Hạ Long

  Hội thảo quốc tế 2019 ASEAN-IVO về An ninh mạng và an toàn thông tin trong Công nghiệp 4.0 (IVO 2019 về An toàn an ninh mạng) là một diễn đàn quốc tế về trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học và kỹ sư tại Việt Nam, các nước trong ASEAN, Nhật Bản và các nhà khoa học trên thế giới có quan tâm về an ninh mạng và an ninh thông tin.

  Hội thảo nhằm tăng cường kết nối các thành viên đề tài ASEAN IVO với các chuyên gia Việt Nam và quốc tế khác trong lĩnh vực an ninh thông qua trao đổi công việc nghiên cứu, phát triển các nhóm nghiên cứu và thu hút, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh thông tin.

  Đề tài @ AVITECH

  Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu về Phát hiện tấn công mạng và an toàn thông tin trong công nghiệp 4.0

  Thông tin chi tiết

  Website: https://avitech.uet.vnu.edu.vn/ivo