• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Chương trình thạc sĩ quốc tế chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa (Electronics, Electrical Energy, Automatic Control)

  The Université Paris-Saclay, France, is planning to deliver its Master program in Electronics, Electrical Energy, and Automatic control (E3A) with specialization of Communication and Data Engineering (CDE), at the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET) of Vietnam National University, Hanoi (VNU), in Hanoi, Vietnam.

  This program, in collaboration with VNU-UET, is a high-quality research master program in sciences and technologies for information and communication, aimed at educating future PhD students, consistent with international standards, open to Vietnamese students or other incoming students.

  Chương trình thạc sĩ

  Ngành: Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa
  Chuyên ngành: Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu
  Bằng: do Université Paris-Saclay cấp
  Thời gian đào tạo: 1 năm (tuyển thẳng vào năm 2)
  Địa chỉ đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia, Hà Nội

  Đại học Paris-Saclay

  Giới thiệu vắn tắt
  XEM THÊM

  Điều phối viên chương trình @ Đại học Paris-Saclay

  GS. Arnaud Bournel, Trường Đại học Paris-Sud
  GS. Pierre Duhamel, CNRS/CentraleSupelec, AVITECH

  Điều phối viên chương trình @ Trường Đại học Công nghệ

  TS. Nguyễn Hồng Thịnh, AVITECH
  PGS. Nguyễn Nam Hoàng, AVITECH

  Thông tin khác

  Liên lạc phía Việt Nam: avitech @ vnu.edu.vn
  Liên lạc phía Pháp: arnaud.bournel @ u-psud.fr