PGS. Nguyễn Việt Hà
Chủ tịch hội đồng
Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ

TS. Đinh Triều Dương
Ủy viên hội đồng
Chủ nhiệm khoa, Khoa Điện tử – Viễn thông

PGS. Phạm Ngọc Hùng
Ủy viên hội đồng
Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Công nghệ Thông tin

PGS. Phạm Bảo Sơn
Ủy viên hội đồng
Phó Giám đốc, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. Nguyễn Phương Thái
Ủy viên hội đồng
Trưởng phòng đào tạo

GS. Nguyễn Quý Thanh
Ủy viên hội đồng
Hiệu trưởng, Trường Đại học Giáo dục

TS. Đặng Đình Thi
Ủy viên hội đồng
Giám đốc, Công ty Thông tin M3, Viettel

PGS. Trần Xuân Tú
Ủy viên hội đồng
Trưởng phòng KHCN-HTPT