The Université Paris-Saclay, France, is planning to deliver its Master program in Electronics, Electrical Energy, and Automatic control (E3A) with specialization of Communication and Data Engineering (CDE), at the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET) of Vietnam National University, Hanoi (VNU), in Hanoi, Vietnam.

This program, in collaboration with VNU-UET, is a high-quality research master program in sciences and technologies for information and communication, aimed at educating future PhD students, consistent with international standards, open to Vietnamese students or other incoming students.

Chương trình thạc sĩ

Ngành: Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa
Chuyên ngành: Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu
Bằng: do Université Paris-Saclay cấp
Thời gian đào tạo: 1 năm (tuyển thẳng vào năm 2)
Địa chỉ đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia, Hà Nội

Đại học Paris-Saclay

Giới thiệu vắn tắt
XEM THÊM

Điều phối viên chương trình @ Đại học Paris-Saclay

GS. Arnaud Bournel, Trường Đại học Paris-Sud
GS. Pierre Duhamel, CNRS/CentraleSupelec, AVITECH

Điều phối viên chương trình @ Trường Đại học Công nghệ

TS. Nguyễn Hồng Thịnh, AVITECH
PGS. Nguyễn Nam Hoàng, AVITECH

Thông tin khác

Liên lạc phía Việt Nam: avitech @ vnu.edu.vn
Liên lạc phía Pháp: arnaud.bournel @ u-psud.fr