Chủ trì đề tài: Trần Trọng Hiếu

Thời gian: 1/2018-12/2019

Đơn vị tài trợ: Đại học Quốc gia Hà Nội