0 comments on “2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc”

2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea. 2. BM…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding”

AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Joint Layer Prediction for Improving SHVC Compression Performance and Error Concealment Speaker Dr. Hoang Van Xiem, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 19, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 26/02/2019, Nguyễn Thành Trung, CT Image denoising”

AVITECH Seminar series: 26/02/2019, Nguyễn Thành Trung, CT Image denoising

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title CT Image Denoising Using Sparse Representation Speaker Mr. Nguyen Thanh Trung, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 26, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi ABSTRACT…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 12/03/2019, TS. Trần Mai Vũ, Data mining”

AVITECH Seminar series: 12/03/2019, TS. Trần Mai Vũ, Data mining

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Data mining in telecommunication Speaker Dr. Tran Mai Vu, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, March 12, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi deutsch arschficken fickfilme…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 09/04/2019, ThS. Nguyễn Văn Thẩm, Knowledge integration”

AVITECH Seminar series: 09/04/2019, ThS. Nguyễn Văn Thẩm, Knowledge integration

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Some inconsistency measures and method for restoring consistency in probabilistic knowledge bases Speaker Nguyen Van Tham, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, April 9, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan…

0 comments on “Nghiên cứu giải pháp loại bỏ nhiễu, nâng cao hiệu năng mạng và phát triển phần mềm mô phỏng mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng các chùm sáng định hướng”

Nghiên cứu giải pháp loại bỏ nhiễu, nâng cao hiệu năng mạng và phát triển phần mềm mô phỏng mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng các chùm sáng định hướng

Tóm tắt Truyền thông ánh sáng nhìn thấy (VLC) được xem như một giải pháp tiên tiến để cung cấp các dịch vụ truyền thông trong nhà trong tương lai. Do trạm phát VLC trong nhà có vùng phủ nhỏ,…

0 comments on “Tích hợp tri thức dạng xác suất trong các hệ thống thông minh và ứng dụng xây dựng một cơ sở tri thức ngữ nghĩa Tiếng Việt”

Tích hợp tri thức dạng xác suất trong các hệ thống thông minh và ứng dụng xây dựng một cơ sở tri thức ngữ nghĩa Tiếng Việt

Tích hợp tri thức dạng xác suất

Xu hướng chủ yếu của các hệ thống thông minh hiện nay là được xây dựng để làm việc với dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn khác nhau và nguồn tri thức của các hệ thống này thường được biểu…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 23/04/2019, Trần Việt Khoa, Cybersecurity”

AVITECH Seminar series: 23/04/2019, Trần Việt Khoa, Cybersecurity

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Effective machine learning solutions for detecting cyberattacks in IoT networks Speaker Tran Viet Khoa, VNU University of Engineering and Technology Time: 15:30, Tuesday, April 23, 2019Venue: E3-707,…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 07/05/2019, GS. Mouloud Adel, France, Computer-Aided Diagnosis”

AVITECH Seminar series: 07/05/2019, GS. Mouloud Adel, France, Computer-Aided Diagnosis

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Some Aspects of Computer-Aided Diagnosis Applied on Medical Images Speaker Prof. Mouloud Adel, Aix-Marseille University, France Time: 15:30, Tuesday, May 7, 2019Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau…